Algemene Voorwaarden - Stay A While Zwolle

Ga naar de inhoud

Hoofdmenu:

Algemene Voorwaarden

 
Algemene voorwaarden B&B “Stay a While”
 
 
Algemeen.
 

 1. De v.o.f. Stay a While is eigenaar en beheerder van Bed & Breakfast “Stay a while”.
 2. Deze algemene voorwaarden zijn bij de boeking/reservering door de gast(en) voor akkoord aangevinkt. Indien de gast(en) dit wensen wordt een exemplaar van deze algemene voorwaarden ter hand gesteld.


Terminologie
 
 1. Beheerder: de v.o.f. B&B Stay a While, dan wel de persoon die namens v.o.f. B&B Stay a While optreedt, (‘ons’).
 2. Gast: de persoon die bij onze B&B verblijft.
 3. Hoofdgast: de persoon die bij ons per telefoon/digitaal heeft gereserveerd.
 

B&B Stay a While

 1. Onze B&B is beschreven op onze website www.stayawhilezwolle.nl. Deze website hebben wij met de grootste zorg samengesteld maar er kunnen verschillen zijn tussen de op de website gepresenteerde tekst en/of foto’s en de actuele situatie bij onze B&B ten tijde van het bezoek door de gast(en). Er kunnen door de gasten geen rechten worden ontleend aan dergelijke verschillen.
 2. De hoofdgast dient ouder dan 18 jaar te zijn en is (wettelijk) aansprakelijk voor de door hem/haar en of zijn/haar medegasten aan de B&B accommodatie of de daarin aanwezige zaken toegebracht schade.
 3. De gasten ontvangen voor de toegang van het gebouw en kamer een elektronische sleutel voor de voordeur en een afzonderlijke sleutel voor de kamer. De gast dient bij het vertrek de sleutels op de kamer duidelijk zichtbaar op het nachtkastje achter te laten. Bij verlies dan wel voor het niet inleveren van de sleutels worden kosten in rekening gebracht (€ 10,-- voor de kamersleutel en € 35,-- voor de elektronische sleutel van de voordeur).
 4. Ter legitimatie zal de gast gevraagd worden om een paspoort of (ander)identiteitsbewijs te tonen, waarvan de beheerder het recht heeft een kopie te maken.
 5. Het minimum verblijf in de B&B is 1 nacht en maximaal 5 nachten, dan wel bij nadere onderlinge schriftelijke/ digitale overeenstemming, voor een langere periode.
 6. Roken is niet toegestaan in de B&B ruimtes.
 7. Het branden van kaarsen en ander open vuur, is in de B&B ruimtes niet toegestaan
 8. (Huis)dieren zijn niet toegestaan.
 9. De beheerder kan gasten bij overtreding van deze algemene voorwaarden (ter beoordeling van de beheerder) en bij ongepast gedrag (ook ter beoordeling van de beheerder), direct de toegang tot B&B ruimtes ontzeggen.
 10. Bij zaken die niet zijn opgenomen in de B&B-overeenkomst inclusief deze algemene voorwaarden, beslist de beheerder.
 11. De beheerder zal alle aan haar verstrekte of bekend geworden persoonsgegevens vertrouwelijk behandelen en niet vrijelijk aan derden ter beschikking stellen of ter inzage geven.


4. Schade
 
De beheerder is niet aansprakelijk voor verlies/beschadiging, op welke wijze dan ook, van de spullen van de gasten. De beheerder is alleen aansprakelijk bij schade die is te wijten aan grove schuld of de ernstige nalatigheid van de beheerder. Onverminderd dit bepaalde is de aansprakelijkheid van de beheerder verder steeds beperkt tot de directe schade en is elke vorm van gevolgschade uitgesloten. De aansprakelijkheid van de beheerder is voorts steeds beperkt tot het maximumbedrag dat de verzekeraar van de  beheerder zal uitkeren.
 

Tarieven
 
De tarieven zijn inclusief btw en toeristenbelasting.
 

Reservering en Betaling
 
De B&B-overeenkomst is pas tot stand gekomen:

 • nadat de schriftelijke /telefonisch of digitale reservering door ons schriftelijk/digitaal is bevestigd
 • en door de (hoofd)gast het gehele verschuldigde bedrag gestort is op bankrekening nr. NL49 INGB 0007 2594 91 t.n.v. Stay a While en wel uiterlijk 3 dagen voor de aanvang van het verblijf.


Annulering
 
 1. Bij annulering voor 7 dagen voor de dag van aankomst zijn geen kosten verschuldigd.
 2. Bij annulering binnen 7 dagen voor de dag van aankomst is 50% van het gestorte bedrag verschuldigd.
 3. Bij niet verschijnen (no show) wordt geen enkel bedrag teruggestort.
 

Slotbepaling
 
Op de B&B-overeenkomst, inclusief deze algemene voorwaarden, is Nederlands recht van toepassing en over geschillen zal in eerste aanleg beslist worden door de rechtbank Overijssel, locatie Zwolle.
 
 

HUISHOUDELIJK REGLEMENT
 

Wij heten u van harte welkom in B&B “Stay a While” Zwolle. Wij hopen dat u een zeer aangenaam en prettig verblijf heeft.
 
Contact met ons: tel.: +31(0)6 542 129 50
                                    +31(0)6 542 129 52
 
Contact met hulpinstanties en Politie: tel. 112

Aankomst en vertrek

 • Op de dag van aankomst kunt u vanaf 15.00 uur in de kamers terecht.
 • Op de dag van vertrek dienen de kamers om 11.00 uur vrij te zijn.
 • Alleen in overleg kan van bovengenoemde tijden afgeweken worden.
 • Bij voortijdig vertrek vindt geen restitutie plaats.
 
Copyright 2019. All rights reserved.
Terug naar de inhoud | Terug naar het hoofdmenu